ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

     Bachelor of Science Program in Applied Physics

ชื่อปริญญา

     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

     วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

     Bachelor of Science (Applied Physics)

     B.Sc. (Applied Physics)

หน่วยงานรับผิดชอบ

     ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปรัชญา

     ผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

วัตถุประสงค์

     1 ผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

     2 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้จริงในวิชาฟิสิกส์ทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ โดยสามารถเลือกเรียนได้ในสาขาต่างๆ ที่ภาควิชาฯ เปิดสอนตามที่ตนเองถนัด

 

     3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุข

     4 เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการสู่สังคมด้านฟิสิกส์ที่เน้นศาสตร์ทางฟิสิกส์และฟิสิกส์วัสดุและเทคโนโลยีนาโนเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม ในประเทศ และเพิ่ม ขีดความสามารถใน การแข่งขันในระดับสากล

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

     พิจารณารับนักศึกษา 4 ประเภท

     1 ประเภทนักเรียนที่เข้าศึกษา โดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     2 ประเภทนักเรียนที่คัดเลือกจากส่วนภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

     3 ประเภทนักเรียนที่คัดเลือกจากโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง

     4 ประเภทนักเรียนที่คัดเลือกจากการสอบคัดเลือกตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 

หลักสูตรฟิสิกส์-วัสดุนาโนเทคโนโลยี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ -วัสดุและนาโนเทคโนโลยี

     Bachelor of Science Program in Physics-Materials and Nanotechnology

ชื่อปริญญา

     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ -วัสดุและนาโนเทคโนโลยี)

     วท.บ. (ฟิสิกส์ -วัสดุและนาโนเทคโนโลยี)

     Bachelor of Science (Physics-Materials and Nanotechnology)

     B.Sc. (Physics-Materials and Nanotechnology)

หน่วยงานรับผิดชอบ

     ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปรัชญา

     หลักสูตรนี้เน้นการผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ ในสาขาวัสดุและนาโนเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้วัสดุและนาโนเทคโนโลยี ในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ของประเทศ

วัตถุประสงค์

     1 เพื่อผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ ในสาขาวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

     2 เพื่อสนองความต้องการการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่จะมีการใช้วัสดุและนาโนเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ในกระบวนการการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการส่งออกของประเทศ

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

     พิจารณารับนักศึกษา 4 ประเภท

     1 ประเภทนักเรียนที่เข้าศึกษา โดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     2 ประเภทนักเรียนที่คัดเลือกจากส่วนภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

     3 ประเภทนักเรียนที่คัดเลือกจากโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง

     4 ประเภทนักเรียนที่คัดเลือกจากการสอบคัดเลือกตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี