ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

     Master of Science Program in Physics

ชื่อปริญญา

     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)

     วท.ม. (ฟิสิกส์)

     Master of Science (Physics)

     M.Sc. (Physics)

หน่วยงานรับผิดชอบ

     ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปรัชญา

     ผลิตมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ที่มีความรู้ และมีคุณธรรม ที่สามารถสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

     1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาฟิสิกส์ ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัยระดับสูงที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ

    2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยทางด้านฟิสิกส์ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมได้

     3 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

     1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เคมี สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี หรือศึกษาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ หรือ ครุศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์

     2 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1 แต่เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ มีประสบการณ์ในการทำงาน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร สามารถพิจารณา อนุมัติ ให้เข้าศึกษาได้

     3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

     วิธีการรับนักศึกษา จะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบข้อเขียน โดยภาควิชาฟิสิกส์จะ เป็นผู้ทำการคัดเลือก

 

   หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา

     Master of Science Program in Physics Education

ชื่อปริญญา

     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ศึกษา)

     วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา)

     Master of Science (Physics Education)

     M.Sc. (Physics Education)

หน่วยงานรับผิดชอบ

     ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปรัชญา

     ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษาที่มีความรู้ฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงมีแนวความคิดที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

     1 เพื่อให้ครูอาจารย์สาขาฟิสิกส์สามารถสร้างชุดทดลอง และนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์มากขึ้น และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิสิกส์

     2 เพื่อผลิตครู อาจารย์สาขาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถในการสอน และการวิจัยทางฟิสิกส์

 

     3 เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพให้กับครู อาจารย์ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

     4 เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครู อาจารย์ที่มีความสามารถทางด้านฟิสิกส์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ หรือหลักสูตรอื่นที่มีวิชาเอกฟิสิกส์รวมถึง หลักสูตรอื่นที่มีความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

     วิธีการรับนักศึกษา จะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบข้อเขียน โดยภาควิชาฟิสิกส์จะเป็นผู้ทำการคัดเลือก