ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาฟิสิกส์

25 มกราคม พ.ศ. 2560

 

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาฟิสิกส์เพื่อรับฟังการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน และการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงระยะเวลาแผน 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และรับฟังข้อคิดเห็นจากภาควิชาฟิสิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป โดยเข้าร่วมหารือร่วมกันในช่วงเวลา 12:00 - 14:00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฟิสิกส์

 

 

 

 

 

 


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th