การเดินทางไปทำวิจัยร่วม ณ IMR ประเทศญี่ปุ่น

4-30 มิ.ย. 60

 

     รศ.ดร.วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ดร.องศา ศักดิ์ทอง และนายวรุตม์ จิ๋วประดิษฐ์กุล (นักศึกษาปริญญาเอก) จากภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. เข้าร่วมทำปฏิบัติการวิจัยภายใต้การดูแลของ Prof. Dr. Akira Yoshikawa ณ สถาบันวิจัย Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยเป็นการร่วมวิจัยและพัฒนาวัสดุ Scintillation Crystals ด้วยเทคนิค Micro-pulling down ที่สามารถพัฒนาผลึกสำหรับการตรวจวัดรังสี ให้มีสมบัติที่ดีเยี่ยมเป็นประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการในงานวิจัยเชิงลึกและในการต่อยอดสู่การผลิตสำหรับปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ ที่ต่อยอดขยายไปสู้การผลิตอุตสาหกรรมได้ ความร่วมมือด้านงานวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.กับสถาบันวิจัย Institute for Materials Research, Tohoku University จะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป

 

 


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th