อาจารย์พิเศษ จาก ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี สำนักงานอธิการบดี มจธ.(ราชบุรี)

 ผศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง
 โทรศัพท์ 02-470- 8930
 E-mail: syookong@gmail.com

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th