มคอ. 2 ของหลักสูตร

(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)


หลักสูตรปริญญาตรีฟิสิกส์ประยุกต์

หลักสูตรปริญญาโทฟิสิกส์

หลักสูตรปริญญาโทฟิสิกส์ศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก