กลุ่มวิจัยในภาควิชาฟิสิกส์


ประกอบด้วย

1. กลุ่มวิจัยด้านวัสดุฟิล์มบาง

2. กลุ่มวิจัยด้านวัสดุนาโน

3. กลุ่มวิจัยด้านวัสดุซินทิลเลเตอร์

4. กลุ่มวิจัยด้านวัสดุชีวภาพ

5. กลุ่มวิจัยด้านฟิสิกส์ทฤษฎี

6. กลุ่มวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษา